iPrzedszkole

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MZS7/PM1 nr7/2013

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM  Nr 1  W KROŚNIE

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie na stronie progman.pl, Nazwa przedszkola: p_krosno.
 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:
 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,
 • zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 danego dnia upoważnia przedszkole do nienaliczania opłaty za pobyt w przedszkolu i żywienie dziecka w tym dniu, nieobecność zgłoszona po godzinie 8.00 upoważnia do odpisu za zgłoszoną nieobecność od dnia następnego od jej zgłoszenia),
 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.
 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

 

 

 • 2

Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Kartę (jedną) nieodpłatnie otrzymuje w przedszkolu jeden z rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli
 3. Karta po aktywowaniu winna służyć do dnia ukończenia edukacji przedszkolnej, także w przypadku zmiany przedszkola.
 4. Na rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli rodzice/ opiekunowie otrzymują jedną kartę, która umożliwia rejestracje czasu pobytu wszystkich dzieci w przedszkolu.
 5. Rodzice/ opiekunowie dziecka, mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.
 6. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.
 7. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy zawsze zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 8. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.
 9. Dziecko wypisane z przedszkola, nie objęte obowiązkiem szkolnym może zostać przyjęte do innego przedszkola miejskiego po wyrejestrowaniu z dotychczasowego przedszkola, w tym po wyrejestrowaniu karty przedszkolaka i dezaktywowaniu dostępu do panelu rodzica. System uniemożliwia przyjęcie do przedszkola dziecka, które nie zostało wyrejestrowane z innego przedszkola.
 10. Po wypisaniu dziecka z przedszkola karta może być używana poza przedszkolem jako karta miejska, traci ważność jako karta rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 • 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.
 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
 3. W przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko w rodzinie obsługiwane jest jedną kartą należy na tablecie dokonać odrębnej rejestracji każdego z dzieci.
 4. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
 5. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany od godz. 00 ( przyjmuje się, że dziecko zostało przyprowadzone w pierwszej godzinie otwarcia przedszkola).
 6. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko (zapomniała kartę lub ją zgubiła) może zwrócić się bezpośrednio do dyrektora lub intendenta  o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem w specjalnym zeszycie.

 

 

 • 4

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko bezpośrednio z sali lub ogrodu, po czym potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
 2. Od momentu odbicia karty odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.
 3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do godziny 00 tj. do czasu zakończenia pracy przedszkola.

 

 

 • 5

Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie:.progman.pl
 2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 października 2013 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, w sekretariacie przedszkola, u każdej nauczycielki w grupie oraz na stronie internetowej przedszkola .
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A.
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent lub dyrektor przedszkola.
 7. W przypadku zalegania z opłatami dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 8. Podstawą naliczania opłat jest Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno, odebranie dziecka wcześniej niż w umowie, zwolnienie z części dnia nie stanowi przyczyn do pomniejszania opłat za przedszkole.
 9. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Miejski Zespół Szkół Nr 7 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie , ul. Bohaterów Westerplatte 24 .

 

Krosno, 19.09.2013 r.

 

Dyrektor